[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]C:\adb>fastboot getvar all

INFOversion: 0.5

INFOversion-bootloader: 1.57.0000INFOversion-main: 5.03.651.3

INFOversion-misc: PVT SHIP S-OFFINFOproduct: m7_wls

INFOplatform: HBOOT-8064

INFOmodelid: PN0720000

INFOcidnum: 11111111

INFObattery-status: good

INFObattery-voltage: 4268mV

INFOpartition-layout: Generic

INFOsecurity: off

INFObuild-mode: SHIP

INFOboot-mode: FASTBOOT

INFOcommitno-bootloader: dirty-35824024

INFOhbootpreupdate: 11

INFOgencheckpt: 0

all: Done![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Filename: openrecovery-twrp-2.8.1.0-m7wls.img
MD5sum: ab9a5fcb98e28813e705404799d4890d


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


cm-11: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
gapps: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
nguồn: xda

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]