tình hình la em có cây 5250 mất nguồn, kẹp bấm nguồn kim lên 0.2, bỏ nút nguồn ra thì kim về lại 0, nóng ic nguồn, đã thay nguồn khác nhưng vẫn not ok, anh em cho ý kiến, tks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]