Thấy a Bình post rồi nhưng e xin ké theo...unlock xong ngồi edit bằng tool lùa vịt vừa đủ để lấy kem của khách...vác lên đây thêm data cho forum...và có kèm file cho a e lùa vịt đủ lấy kem...chứ chưa full hết....

Edit trên rom stock LGD500AT-01-V10b-310-260-JUL-18-2013+0.oct của octopus box...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]