3gs 250k đóng ic nguồn lấy ngay,sửa chữa điện thoại giá tốt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]