em cho check atf không check được.kẹp nguồn kim giật liên tục.mong a/e giúp đỡ.thanks all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]