Thông TinTiếng Việt Note i717 AT&T 4.1.2 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset i717 Không Mất Tiếng Việt
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]