Tình hình em có con GN708T bị treo Logo Vol + powe chọn Clead EMMC nhưng vẫn treo ... lôi Volcano read không được Fomat cái giờ em nó ngủ luôn anh em nào có read em xin với tk's all ae

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]