như tiêu đề mình có con s4 tàu bị ăn nguồn khi khò lồng sắt ra chùi rửa và kiểm tra khi lắp lại thì mất luôn cả loa ngoài mong ae giúp đỡ
máy bị ăn nguồn và mất loa ngoài


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]