[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Thay mặt Kính Nokia Lumia 520 720 920 625 925 1020 n9 nơi đâu danh tiếng tốt - Lấy Liền - Bảo Hành dài lâu - Tại Hồ Chí Minh ?
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Thay mặt Kính Nokia Lumia 520 720 920 625 925 1020 n9 nơi đâu danh tiếng tốt - Lấy Liền - Bảo Hành dài lâu - Tại Hồ Chí Minh ?
Nói đến cửa hàng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]