Rom Tiếng Việt Fix Lỗi M180S 2.3.6

Link Thông tin: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mất 3 Phút bằng odin.úp xong áp hàn tự bay về bên hàn.​
App Google updates new.​
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]