Samsung Galaxy Note 4 G910T tiếng việt ok
Việt Háo Trên nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ tất Cả app Không cần Thiết
Hard Reset Galaxy Note 4 G910t Không mất Tiếng Việt

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]