gặp con 2730c mất hiển thị nghe gọi bt sear google toàn giải pháp chung chung đường màn hình. mình mới ok một em anh em tham khảo trước khí làm phần khác

anh em câu đường mũi tên màu đen

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]