thông tin máy trước khi treo logo

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

ae nào gặp pan này hay có file blackup bằng SP Flash Tool cho e xin với. thanks...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]