Góp tài nguyên 4rum

1 - Đầu tiên root:


giải nén cf-root
đưa máy về odin mode
flash: CF-Auto-Root-hllte-hlltexx-smn7505.tar.

2 - Unlock

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]3 - Tiếng việt
cài Root Explorer
vào system - csc - language.xml
mở lên thêm: Vi_VN như hình

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

=> Kết quả sau 15 phút:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]