em đang cần rom gốc hoăc rom khackup cũng được nhờ máy anh giúp thank nhièu

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]