flash ok Writing(Nand/eMMC)...
Writing MBR
Writing EBR1
Writing PRO_INFO
Writing NVRAM
Writing PROTECT_F
Writing PROTECT_S
Writing SECCFG
Writing UBOOT
Writing BOOTIMG
Writing RECOVERY
Writing SEC_RO
Writing MISC
Writing LOGO
Writing EBR2
Writing BLINKFEED
Writing MOBILE_INFO
Writing EXPDB
Writing ANDROID
Writing CACHE
Writing USRDATA
Checking Sum...
Write Done.
>>Total time: 23 mins 1 s
recovery : dow and power:D


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]