SamSung Jet S8003 Flash rom gốc oktool: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Đưa máy về chế độ dowload mode: nguồn + chụp ảnh + volum -
chạy MULTILOADER và chọn như trong hình

JET CHỌN LSI6410
TICK VÀO "BOOT CHANGE" , "FULL DOWNLOAD" VÀ "MASTER ROM"kết nối điện thoại vs máy tính
nhấn "PORT SEARCH"
sau...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]