các anh oi em co cây 3gs máy báo không có dịch vụ...đã retosre not ok ,,..... tiep súc eng ten tôt́.... ai giúp em đi tks các anh


Chú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]