Selected model: I747
Selected port: COM14 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SGH-I747
Android version: 4.3
Product code: SGH2I747RWBATT
Phone version: I747UCUEMJB
PDA version: I747UCUEMJB
CSC version: I747ATTEMJB
IMEI: 355431050225307
Phone S/N: R31D10EVR5A
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Checking phone at COM14
Backuping NVM... OK
Writing data to phone... OK
Rebooting phone... OK
Waiting phone... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK
Checking phone at COM14
Restoring NVM... OK
Reseting... OK
Unlock done

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]