LG-D725 tiếng việt 4.4.2 ok

Việt hóa trên nền rom stock
Hard reset không mất tiếng việt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]