[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Firmware: V919 3G Air DualOS 32GB/64GB _Android系统固件
Model: Onda V919 3G Dual Boot Tablet
Image file size: 538 MB / 538 MB
Platform: Intel BayTrail-T Z3736F
Build number: inet_phone-userdebug 4.4.4 KTU84P eng.inet_rance.20150117.113925...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]