Archive: Coolpad 8720L 4G FW
Image: signed_2763_8720l_4g.zip
Model: Coolpad 7269 smartphone
Image file size: 353 MB
Platform: Marvell 1L88
Build number: yulong Coolpad8720L JSS15Q 4.3.079.P1.140722.8720 release-keys

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]