Mở khóa pass gmail LG Optimus L7 P705 ok

Mã:
Phone type selected : P705
IMEI : 352249-05-252xxxx
Bluetooth Addr : E8:92:A4:CB:80:E2
Phone version : P705-M7227A-V10f-DEC-20-2012-XX
Compilation info : Dec 20 201213:04:54Mar 05 201207:00:00P705

----------------------------------------------------------
Reseting phone, please wait ... OK
======== Process completed ========
Operation time - 00:01

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]