Tool này chẳng qua là cách kịch bản soạn sẵn nó làm việc tự động nên ta đỡ mất thời gian làm bằng tay.

Rất nhiều máy có TV tồn tại bên trong phone nhưng nó không hiển thị ra, để kiểm tra có sự tồn tại này hay không ta kết nối tool và nhấn Enter là biết kết quả. (không cần root)

Khi biết kết quả rồi lúc này ta sẽ "gọi hồn" nó hay là Việt Hóa nó là tùy.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Pass:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]