như tiêu đề máy bị mất míc do mên đã thay míc ,cáp míc rồi ae nào làm qua chỉ giúp minh với .vụ này minh hơi gà thank ae trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]