F160s lỗi hiện khóa bộ nhớ Flash ok Octoplus


nhận máy mất boot repair boot ok lên hiện lỗi như khóa bộ nhớ
Dùng kdz flash ok vẫn vậy
dùng adb hard reset không nhận luôn
Tiếp dùng oct múc phát em nó tỉnh liền
Máy lỗi sw nhé còn hw khóa bộ nhớ oct flash Reading partition lỗi liên không cho flash

Máy F160S Flash [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
log flash
Reading info...12/18/2014 10:23:24 AM > OK
12/18/2014 10:23:24 AM > Mode: Normal
12/18/2014 10:23:24 AM > Model ID: F160K
12/18/2014 10:23:24 AM > Firmware compiled date: Dec 25 2012
12/18/2014 10:23:24 AM > Firmware compiled time: 17:17:35
12/18/2014 10:23:24 AM > Firmware released date: Dec 25 2012
12/18/2014 10:23:24 AM > Firmware released time: 17:17:35
12/18/2014 10:23:24 AM > SW Version: F160K
12/18/2014 10:23:24 AM > SPC: 000000
12/18/2014 10:23:24 AM > Opening "F160K20d.oct"...12/18/2014 10:23:24 AM > OK
12/18/2014 10:23:24 AM > Switching to Download mode...12/18/2014 10:23:45 AM > OK
12/18/2014 10:23:47 AM > Initializing flash...12/18/2014 10:23:47 AM > OK
12/18/2014 10:23:47 AM > Reading partition...12/18/2014 10:23:47 AM > OK
12/18/2014 10:23:47 AM > Formating userdata...12/18/2014 10:23:47 AM > OK
12/18/2014 10:23:47 AM > Writing modem...12/18/2014 10:24:02 AM > OK
12/18/2014 10:24:02 AM > Writing sbl1...12/18/2014 10:24:02 AM > OK
12/18/2014 10:24:03 AM > Writing sbl2...12/18/2014 10:24:03 AM > OK
12/18/2014 10:24:03 AM > Writing sbl3...12/18/2014 10:24:03 AM > OK
12/18/2014 10:24:03 AM > Writing aboot...12/18/2014 10:24:03 AM > OK
12/18/2014 10:24:03 AM > Writing rpm...12/18/2014 10:24:04 AM > OK
12/18/2014 10:24:04 AM > Writing boot...12/18/2014 10:24:07 AM > OK
12/18/2014 10:24:07 AM > Writing tz...12/18/2014 10:24:07 AM > OK
12/18/2014 10:24:07 AM > Writing system...12/18/2014 10:30:04 AM > OK
12/18/2014 10:30:04 AM > Writing userdata...12/18/2014 10:33:08 AM > OK
12/18/2014 10:33:08 AM > Writing persist...12/18/2014 10:33:10 AM > OK
12/18/2014 10:33:10 AM > Writing cache...12/18/2014 10:33:14 AM > OK
12/18/2014 10:33:14 AM > Writing recovery...12/18/2014 10:33:18 AM > OK
12/18/2014 10:33:18 AM > Writing BackupGPT...12/18/2014 10:33:18 AM > OK
12/18/2014 10:33:18 AM > Finalizing...12/18/2014 10:33:18 AM > OK

12/18/2014 10:33:18 AM > Writing firmware done!

Read more: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]