Nhận máy cửa hàng treo factory reset 2, chạy tot, kdz, mực not okseach google có vài anh chỉ mà làm hoài k đ, chắc số mình đen

loay hoay một hồi cũng có lúa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]