Note 4 Lollipop 5.0.1 SM-N9106W - Rooted-TV-CHPlay ok

- SM-N9106W Rom Stock full file
- Root + CHPlay + TV ok
- Link:


...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]