Model: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model name: GALAXY S4

Country: Japan

Version: Android 4.4.2

Changelist: 2015668

Build date: Fri, 19 Sep 2014 08:16:03 +0000

Product Code: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

PDA: SC04EOMUFNI3

CSC: SC04EDCMFNI3

MODEM: SC04EOMUFNI3


...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]