Ainol NOVO 10 Captain Quad Core, treo, úp rom gốc ok

Pad Product Tool_V1.02

Firmware 2013.07.08.V1Firmware Ainol NOVO 10 Captain Quad Core

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Thuận Mobile tổng hợp!
Click to expand...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Ainol NOVO 10 Captain Android 4.2.2 Quad Core Firmware Upgrade Successful

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]