Nhận máy nạp tiếng việt

verision: 4.4.2

mtk:6589build vãi vật ra mới done

ace cẩn thận củi lủa, dòng này chuối lắm, backup bằng flash tool mà nạp lại k đ, tưởng đền rùi

hú vía cũng done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]