[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] htc treo logo ok
fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.93.0003
(bootloader) version-baseband: N/A
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 2.14.531.30
(bootloader) serialno: SH1A6VP00255
(bootloader) imei: 3572xxxxxxxxx
(bootloader) product: ruby
(bootloader) platform: HBOOT-8260...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]