[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] 4.4.2 unlock ok

info
Please Wait Enter Test Mode ...
Enter Test Mode OK!
Model Name: SM-N7505
S/W Version: N7505XXUCNG5
Phone SN: 0000000000
IMEI: 352xxxxxxxxxxx
MCK: 00000000
NCK: 00000000
SCK: 00000000
SPCK: 00000000
CPCK: 00000000
Exit Test Mode ....
All Jobs Done.
Total Time: 28.64 s

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]