Nhận máy khách sữa tùm lum, tưởng hư ic nên thay nhưng cũng không nhận USB. dò 1 chập thì thấy đứt đường [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Sờ lu cần xu, có xu có hình đẹp luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]