em đã up rom lại rồi vẫn treo , cần anh em giúp đỡ !!!!!ai có phải chuẩn cho em xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]