ACE nào làm qua chưa, xin chỉ giáo, em nó liệt phím túy chọn, nút gọi, phím 1 và 2. Nếu có hình ảnh càng tốt/.Cảm ơn trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]