Analysis of USB port,Please insert phone USB cable.

Connecting...

CPU TYPE:MT6572

Hardware version:CA01

Software version:0000

Boot downloading complete!

EMMC_ID:0x90014A4834473164048603A26B38A0C7

EMMC_PRODUCT_NAME: SAMSUNG :0x483447316404

EMMC_BOOT1_SIZE: 0x00200000

EMMC_BOOT2_SIZE: 0x00200000

EMMC_PRMB_SIZE: 0x00200000

EMMC_GP1_SIZE: 0x00000000

EMMC_GP2_SIZE: 0x00000000

EMMC_GP3_SIZE: 0x00000000

EMMC_GP4_SIZE: 0x00000000

EMMC_USER_SIZE:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]