Analysis of USB port,Please insert phone USB cable.
Connecting...
CPU TYPE:MT6572
Hardware version:CA01
Software version:0000
Boot downloading complete!
EMMC_ID:0x90014A4834473164048603A26B38A0C7
EMMC_PRODUCT_NAME: SAMSUNG :0x483447316404
EMMC_BOOT1_SIZE: 0x00200000
EMMC_BOOT2_SIZE: 0x00200000
EMMC_PRMB_SIZE: 0x00200000
EMMC_GP1_SIZE: 0x00000000
EMMC_GP2_SIZE: 0x00000000
EMMC_GP3_SIZE: 0x00000000
EMMC_GP4_SIZE: 0x00000000
EMMC_USER_SIZE: 0x0E7000000(3.61 G)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]