Nhận máy trong tình trạng treo logo, nạp rom stock từ cao đến thấp, buid đủ các kiểu con đà điểu

cái thì chạy đến sboot faid, cái thì chạy đến system là fail, may lắm chạy đ 99% lại failvô recovery thì báo lỗi 1 hàng đỏ như hình

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

nạp k đ, điên trong ngài nhổ emmc ra format, repaid boot, nạp lại file donechia sẻ cho ace mạnh tay kiếm lúa...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]