máy không rò thấy mạng,đã thay các linh kiện,thay pa,vẫn vạy,mong a/e giúp đỡ.thanks all!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]