Nhận máy khách tình trạng cảm ứng vuốt không đi nổi và xử lý ứng dụng chậm. Múc tại chỗ cho khách luôn!

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]