việt hóa h treo logo bác nào có máy read cho e xin cái rom với thanks
hình em nó đây

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[URL=https://uphinhnhanh.com/view--581684940_IMG_0036.jpg][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][/U


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]