HTC J One (HTC HTL22) nhận sim, không có sóng - Fix ok, sóng 3G ok


-nhận máy HTC J One (HTC HTL22) nhận sim, không có sóng...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]