Nhận máy lại của cửa hàng đã dùng các kiểu con đà điểu để unlock mà không OK. (nghe là thấy nãn lòng rồi :v6)
Mình lấy Z3X ra làm 1 phát ai ngờ OK luôn :t70

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Selected model: SM-N910T
Selected port: COM330 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching Samsung modem... detected COM329
Reading phone info...
Software version:
IMEI:
Product code:
Done with Samsung Tool v.18.7

Selected model: SM-N910T
Selected...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]