Nhờ ACE check giùm em con ip5 xem nhà mạng nào, lên wod hay là lock với ạ.DDây là imel em nó : 013630002513348. Em xin cảm ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]