có con viettel 6209 chạm pa. có cách nào câu không mấy bác giúp với
dòng này khó tìm quá


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]