Anh em cầu thần cầu mưa gì đó thì tuỳ nha!
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]