Ver này ko có TV ,làm biếng flash lại root edit 6 chữ có TV ok luôn

Welcome to Octopus Box Samsung software version 1.9.4
-----------------------------------------------------------------------------------
To connect GT-I8190 phone you have to perform the following steps:
1. Disconnect USB cable from phone.
2. Go to Menu->Settings->Applications->Development.
3. Turn on "USB Debugging" option.
4. When message is appear press "Yes".
5. Go to dial window.
6. Enter "*#7284#" number.
7....
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]