Nhấn và giử VL up + power, khi máy lên màn hình thì thả power trong khi vẩn giủ nút VL up cho đến khi nổi hình con robot như hình thì bỏ tay ra

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Ở màn hình con robot nhấn giử phím nguồn + bấm nhấp nhẹ VL up sẽ vào recovery....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]