Thông Tin Galaxy S4 i9508 4.4.2 tiếng việt + ch play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít hao Pin
Xóa Bỏ Tất Cả Ứng Dụng China Không Cần Thiết
Root Phone Cài CH Play Mật Định i9508 Không Có
Hard Reset Galaxy S4 i9508...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]